Decentralizacja systemu bankowego po 1989 r.

W 1989 roku rozpoczęto decentralizację systemu bankowego. Z Narodowego Banku Polskiego wyodrębniono szereg mniejszych banków, które potem w większości sprywatyzowano, a Narodowy Bank Polski stał się wyłącznie bankiem centralnym. Obecnie do podstawowych zasad działania banków należą: zasada uniwersalizmu, samodzielność banku, zasada konkurencyjności, zasada samofinansowania, zasada komercjalizmu. Zasada uniwersalizmu polega na ciągłym poszerzaniu działalności banków, między innymi o emisję papierów finansowych, stawianie się udziałowcami przedsiębiorstw czy udzielanie poręczeń. Nie ma żadnych ograniczeń terytorialnych i branżowych banków. Samodzielność banku to możliwość autonomicznego podejmowania decyzji i ponoszenie wszelkich konsekwencji ( ogranicza ja tylko prawo i bank centralny). Zasada konkurencyjności to uniwersalizm i samodzielność banków. Polega na przyciągnięciu jak największej liczby klientów dzięki atrakcyjności swoich usług. Zasada samofinansowania oznacza konieczność pokrywania kosztów działalności i zobowiązań z kapitału własnego, środków wypracowanych w trakcie działalności lub środków finansowych pozyskanych na określonych warunkach od innych podmiotów. Zasada komercjalizmu polega na dążeniu do maksymalizacji zysku przy minimalizowaniu kosztów działalności.

Both comments and pings are currently closed.